Rejestracja w Wielkopolskim Związku Jeździeckim lub otrzymanie Licencji WZJ możliwe jest po dostarczeniu drogą pocztową lub e-mailem do biura Związku prawidłowo wypełnionych dokumentów wraz z dokonaniem odpowiedniej należności na konto bankowe WZJ . Dokonanie tylko wpłaty na konto WZJ nie upoważnia zawodnika i konia do startu w zawodach regionalnych.

Uwaga! Wszyscy zawodnicy WZJ proszeni są o sprawdzenie przed wyjazdem na zawody (na stronie PZJ – ZESTAWIENIA), czy licencja konia i zawodnika została nadana.

CENNIK

RODZAJ OPŁATY/DOKUMENTUDODATKOWE INFORMACJEKWOTA DO ZAPŁATY
Wpisowe dla członka zwyczajnego WZJ – Klubu Jeździeckiego (zmiana nazwy klubu traktowana jest jak rejestracja nowego klubu)X500 zł
Składka roczna członka zwyczajnego – Klubu JeździeckiegoX300 zł
Wpisowe i składka roczna członka wspierającegoX1000 zł
Opłata rejestracyjna zawodnika – powyżej 18 roku (nie zawiera opłaty za licencję)Niezrzeszony220 zł
Opłata rejestracyjna zawodnika – powyżej 18 roku (nie zawiera opłaty za licencję)Zrzeszony100 zł
Opłata rejestracyjna zawodnika – do 18 roku włącznie (nie zawiera opłaty za licencję)Niezrzeszony200 zł
Opłata rejestracyjna zawodnika – do 18 roku włącznie (nie zawiera opłaty za licencję)Zrzeszony80 zł
Licencja roczna zawodnika – powyżej 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoNiezrzeszony220 zł
Licencja roczna zawodnika – powyżej 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoZrzeszony100 zł
Licencja roczna zawodnika – do 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoNiezrzeszony200 zł
Licencja roczna zawodnika – do 18 roku uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoZrzeszony80 zł
Zmiana przynależności klubowej zawodnika – zawody szczebla regionalnego – zawodnika seniora, juniora, młodzikaX200 zł
Opłata rejestracyjna konia/kuca (nie zawiera licencji)X100 zł
Licencja roczna konia/kuca uprawniająca do startu w zawodach szczebla regionalnegoX100 zł
Zmiana właściciela konia (przerejestrowanie), obowiązuje wypełnienie zgłoszenia konia z oświadczeniem RODOX100 zł
Opłata za zaopiniowanie wniosku do certyfikacji ośrodkaX400-600 zł
Zmiana nazwy koni/kuca w stosunki do rodowoduX300 zł
Opłata za wpis zawodów regionalnych i towarzyskich do zatwierdzonego kalendarza imprez WZJ (za każdą imprezę osobno)X200 zł
Opłata za wpis zawodów regionalnych do kalendarza imprez dla organizatorów niezrzeszonych w WZJ i po zatwierdzeniu kalendarzaX400 zł
Licencja jednorazowa regionalna dla konia uprawniająca konia do startów w województwie, posiadającego rejestrację PZHK. Licencje wykupuje się u organizatora zawodów.X70 zł
Licencja jednorazowa gościnna dla konia na start w zawodach regionalnych dla konia posiadającego paszport zagraniczny pod zawodnikiem polskim i cudzoziemcem (bez przerejestrowania konia na polskiego właściciela). Licencję wykupuje się u organizatora zawodów.X70 zł

UWAGI - OBJAŚNIENIA

Od roku 2016 do rejestracji zawodnika w WZJ nie jest wymagane posiadanie brązowej odznaki.

Zdobywanie norm sportowych jest możliwe po uzyskaniu odznak jeździeckich.

Wydając rejestrację roczną biuro WZJ wymaga przedstawienia dokumentu tożsamości, opłaty składki rocznej klubu z wnioskiem o wydanie licencji rocznej PZJ wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek o wydanie licencji rocznej WZJ w przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny oraz klub na reprezentowanie jego barw.

We wszystkich dyscyplinach przed wykupieniem rejestracji rocznej w WZJ zawodników  obowiązuje przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo- lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej –  karta rejestracyjna zawodnika wydana w latach poprzednich  musi posiadać PESEL.

Każdy klub zarejestrowany w WZJ dokonuje wpłaty składki rocznej (licencji) przed pierwszym startem w zawodach w danym roku.

Przed załatwieniem w WZJ spraw związanych z rejestracjami zawodników musi być opłacona roczna składka członkowska klubu.

Przy wystawianiu duplikatu każdego z wyżej wymienionych dokumentów będzie pobierana opłata jak przy załatwianiu pierwszych dokumentów.

Rejestracja zawodników i koni w PZJ oraz licencje wydane przez PZJ są równoznaczne z prawem startu w zawodach regionalnych.

Licencję jednorazową, gościnną konia wykupuje się u organizatora zawodów.

Organizator zawodów zobowiązany jest do przekazania należności za jednorazowe licencje koni na konto WZJ.

Zawodnik obowiązany jest okazać sędziemu głównemu paszport konia i dowód zapłaty za licencję jednorazową.

Zawodnicy wykupują ubezpieczenie NNW we własnym zakresie i aktualną polisę ubezpieczenia należy okazać przy wykupieniu aktualnej licencji.

Rejestracja konia w WZJ odbywa się wyłącznie na podstawie paszportu PZHK z aktualnym wpisem właściciela wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokonanie wpłaty na konto bankowe Związku z tytułu opłaty rejestracyjnej, licencyjnej za zawodnika, konia nie daje możliwości uzyskania wymaganych licencji bez przesłania wymaganych dokumentów do biura WZJ.

WAŻNE!

Nie pobiera się opłaty rejestracyjnej od zawodnika w nowym klubie, w przypadku likwidacji klubu, do którego zawodnik należał lub w przypadku zmiany dotychczasowej nazwy klubu

Zgodnie z uchwałą U/851/19/Z/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., Zarząd PZJ wyraża zgodę na starty we wszystkich zawodach ogólnopolskich młodzikom i juniorom młodszym na kucach i dużych koniach

oraz juniorom do lat 16 startującym na kucach bez konieczności wykupu licencji ogólnopolskich dla siebie i koni. Nie zwalnia to jednak zawodników z obowiązku wykupienia licencji regionalnych dla siebie i koni.